درباره

تعمیرگاه مکانیکی ابتکار مهدی یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.