درباره

دره علیرضااولن دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.