درباره

پرنده فروشی کبیری یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید عابدینی است.