درباره

ماهی پزی حسامی فر یک ماهی پزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید عابدینی است.