درباره

سوپر مارکت رضا یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.