درباره

مسجد حضرت علی اکبر یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.