درباره

مسجد امام زمان یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.