درباره

مسجد امام رضا یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.