درباره

تعمیرگاه مکانیکی حسین بهار یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.