درباره

سوپر مارکت حمید یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان بعثت است.