درباره

میدان نماز یک میدان واقع در شهر میانه است.