درباره

رودخانه کلی چایی یک رودخانه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.