درباره

آزاد راه زنجان-تبریز یک آزاد راه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.