درباره

مسجد رسول اکرم یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.