درباره

سوپر مارکت و لبنیات فروشی یک سوپر مارکت، لبنیات فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.