درباره

کفاشی یک کفاشی واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.