درباره

درمانگاه کوثر یک مراکز درمانی واقع در شهر میانه، ابتدای خیابان آزادی است.