درباره

مسیل کتان درسی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.