درباره

مسجد تاریخی خاتون آباد یک اثر تاریخی، مسجد و جاذبه گردشگری واقع در بخش ترکمانچای، روستای خاتون آباد است.