درباره

جهان شیلنگ برادران آقا بابائی یک پرس شیلنگ واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.