درباره

کباب سنتی سعید یک کبابی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.