درباره

مسجد محمدرسول الله یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.