درباره

سوپر مارکت داود یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید کریمی است.