درباره

دستگاه خودپرداز بانک ایران زمین یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.