درباره

آژانس و پارکینگ غزال یک تاکسی تلفنی و پارکینگ عمومی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.