درباره

مکانیکی میثم یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.