درباره

سوپر مارکت یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.