درباره

لبنیاتی قاسمی یک لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان شمالی است.