درباره

پیتزا ساندویچ آراز یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.