درباره

روستای قورجاق یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.