درباره

دره اوچ دره لر یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.