درباره

لبنیاتی عادل یک لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، میدان آزادی است.