درباره

سبزی خردکنی آزمون یک سبزی خردکنی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.