درباره

تاکسی سرویس فرهنگ یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، خیابان ارشاد است.