درباره

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سما یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شاهد است.