درباره

مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی، محل سابق دادگستری است.