درباره

دره درمان دره یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.