درباره

دره بیوک دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.