درباره

دره آستانجین درسی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.