درباره

دره ازگ درسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.