درباره

مسیل احمدآبادسیلابی یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.