درباره

مسجد ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.