درباره

اداره امور عشایر شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان شهید خان محمدی است.