درباره

دره نرگ چای یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.