درباره

روستای خوبستان یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.