درباره

روستای خواجه ده یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.