درباره

پلاستیک اسدی یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.