درباره

مسجد امام جعفر صادق (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.