درباره

شیشه بری تقی یک شیشه بری واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.