درباره

خدمات جوشکاری و تراشکاری صنعت روز رضا یک جوشکاری و تراشکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.